Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie: 1.0 – 10-12-2018

 1. BEGRIPPEN

1.1. Yoga Vibes B.V.: Yoga Vibes B.V. is gevestigd aan de Zeilenmakersstraat 1C 1551 AA te Westzaan. Yoga Vibes B.V. is in het handelsregister geregistreerd onder nummer 71702555.

1.2. Algemene Voorwaarden: deze door Yoga Vibes B.V. gehanteerde algemene voorwaarden. De voorwaarden zijn terug te vinden en te downloaden op de website van Yoga Vibes B.V.: www.yoga-vibes.nl

1.3 Aanvullende algemene voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op workshops en trainingen die door Yoga Vibes B.V. zijn georganiseerd.

1.4 Deelnemer: de persoon die gebruikt maak van een yogales, persoonlijke begeleiding, behandeling, workshop, training of enig ander product of dienst van of bij Yoga Vibes B.V..

1.5 Lid: deelnemer met een lidmaatschap of rittenkaart van Yoga Vibes B.V..

1.6 Abonnement: lidmaatschap, contract voor het volgen van yogalessen bij Yoga Vibes B.V.. Door Yoga Vibes B.V. uitgegeven of uit te geven en door een lid maandelijks te betalen of betaald, per automatische incasso.

1.7 Rittenkaart: een bepaald aantal vooraf betaalde yogalessen, te volgen bij Yoga Vibes B.V. door de deelnemer.

1.8 Kalendermaand: periode van de eerste tot en met de laatste dag van een maand, bijvoorbeeld een (1) tot en met eenendertig (31) januari.

1.9 Abonnementsmaand: periode vanaf de dag dat het online betalingsproces met succes is afgerond tot dezelfde dag van de volgende maand, bijvoorbeeld van twaalf (12) januari, de dag waarop online aankoop heeft plaatsgevonden, tot twaalf (12) februari.

1.10 Website: de website van Yoga Vibes B.V.: www.yoga-vibes.nl.

1.11 Workshop: een workshop, anders dan een yogales, georganiseerd door Yoga Vibes B.V..

1.12 Training: een training, anders dan een workshop of yogales, georganiseerd door Yoga Vibes B.V..

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Door deelname aan een yogales, workshop, training of door gebruik te maken van een ander product of dienst van Yoga Vibes B.V. verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen en, voor zover van toepassing, op de jaarkaarten, rittenkaarten, zwangerschapsyoga en alle andere producten en diensten van en bij Yoga Vibes B.V..

2.2 Yoga Vibes B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Op de website is altijd de meest recente en geldende versie van de Algemene Voorwaarden beschikbaar. Eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen vooraf per nieuwsbrief worden aangekondigd.

 1. LIDMAATSCHAP: ABONNEMENT, RITTENKAART, en PROEFLES

3.1 Lessen kunnen door de deelnemer gevolgd worden met een lidmaatschap: abonnement of een rittenkaart. Deze zijn altijd strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelname aan de lessen, vindt er in geen geval restitutie plaats van het lesgeld.

3.2 Op het moment dat het betalingsproces succesvol is afgerond komt het lidmaatschap komt tot stand.

3.3 Ter keuze van de deelnemer geeft Yoga Vibes B.V. de volgende lidmaatschappen uit: abonnementen, rittenkaarten, proefles.

3.4 Een abonnement kan op elk gewenst moment in de maand gestart worden en geschiedt middels een online aankoop via de website. Het abonnement gaat in vanaf het moment dat het online betalingsproces met succes is afgerond. De eerste maand zal verhoogd zijn worden met de hoogte van het inschrijfgeld (€12,50). Tijdens het online betalingsproces wordt akkoord gegeven voor een machtiging voor automatische incasso welke na het verlopen van de eerste abonnementsmaand van kracht gaat. Het abonnement kan maandelijks, voor de vijftiende (15e) van de lopende kalendermaand opgezegd worden. Zie hiervoor hoofdstuk 7: “beeindiging lidmaatschap”.

 1. ABONNEMENTEN

4.1 1x per week
Met een 1x per week abonnement heeft de deelnemer recht op een (1) yogales per week, zolang het lidmaatschap loopt. Een gemiste les kan in dezelfde week op een ander moment worden ingehaald. Na het verstrijken van elke abonnementsmaand wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Betaling vindt maandelijks per automatische incasso plaats.

4.2 Onbeperkt
Met een onbeperkt abonnement heeft de deelnemer recht op een ongelimiteerd aantal yogalessen per maand, zolang als het lidmaatschap loopt. Na het verstrijken van elke abonnementsmaand wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Betaling vindt maandelijks per automatische incasso plaats.

 1. RITTENKAART

5.1 5x Rittenkaart
De vijf (5) rittenkaart geeft recht op vijf (5) yogalessen en is drie (3) maanden geldig. Deze periode activeert vanaf de eerst gevolgde yogales. Betaling geschiedt van te voren en in 1x per Ideal via de website. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de periode van drie (3) maanden.

5.2 10x Rittenkaart
De tien (10) rittenkaart geeft recht op tien (10) yogalessen en is zes (6) maanden geldig. Deze periode activeert vanaf de eerst gevolgde yogales. Betaling geschiedt van te voren en in 1x per Ideal via de website. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de periode van zes (6) maanden.

 1. PROEFLESSEN

6.1 Proefles
Iedere toekomstige deelnemer heeft recht op het volgen van een (1) gratis proefles. Indien deelnemer meerdere lessen wil uitproberen alvorens een lidmaatschap te sluiten kan de deelnemer gebruik maken van een rittenkaart of het eenmalige proeflesarrangement.

6.2 Proeflesarrangement
Het proeflesarrangement geeft recht op drie (3) verschillende yogalesvormen. Het arrangement is een (1) maand geldig en wordt per leerling eenmalig verstrekt. De periode activeert vanaf de eerst gevolgde yogales. Betaling geschiedt van te voren en in 1x per Ideal via de website. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de periode van een (1) maand.

 1. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Het verzoek tot beëindigen van het lidmaatschap dient te geschieden voor de vijftiende (15e) van de lopende kalendermaand per e-mail aan leden@yoga-vibes.nl om van effect te gaan vanaf de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand. Dit wil zeggen dat het abonnement vanaf de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand het abonnement niet meer zal worden verlengd.

Voorbeeld: Zegt het lid tussen de dertigste/eenendertigste (30e/31e) van de vorige kalendermaand en de vijftiende (15e) van de huidige kalendermaand op, dan kan het lid nog lessen volgen totdat de abonnementsmaand na de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand verstrijkt.

Is het verzoek tot beëindiging op of na de vijftiende (15e) van het lopende kalendermaand ingediend dan zal deze de eerste (1e) van de kalendermaand na de eerstvolgende kalendermaand ingaan. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Voorbeeld: Zegt het lid tussen de veertiende (14e) van de huidige kalendermaand en de eerste (1e) van de volgende kalendermaand op,  dan kan het lid nog lessen volgen totdat de abonnementsmaand na de eerste (1e) van de kalendermaand na de  eerstvolgende kalendermaand verstrijkt.

 1. WIJZIGINGEN LIDMAATSCHAP

Alle overige wijzigingen van het lidmaatschap, zoals bijvoorbeeld het wijzigen van het rekeningnummer of de abonnementsvorm, dienen te geschieden tien (10) werkdagen voor het verstrijken van de lopende abonnementsmaand per email aan leden@yoga-vibes.nl om van effect te gaan bij de eerstvolgende abonnementsmaand. Wijzigingen vermeldt minder dan tien (10) werkdagen voorafgaand aan de nieuwe abonnementsmaand zullen van effect gaan na het verlopen van de eerstvolgende abonnementsmaand. De huidige gegevens blijven de eerstvolgende abonnementsmaand van kracht en de wijziging gaat de abonnementsmaand er na van kracht. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

 1. WORKSHOPS

9.1 Nadat de deelnemer zich heeft aangemeld voor de workshop en het betalingsproces succesvol is afgerond is de plek van de deelnemer gegarandeerd.

9.2 Annulering van deelname kan tot achtenveertig (48) uur voor de geplande workshop kosteloos door je af te melden via de Yoga Vibes app.

9.3 Wanneer de deelnemer zich binnen achtenveertig (48) uur voor de geplande workshop af meldt vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

9.4 Yoga Vibes B.V. behoudt zich het recht om een geplande workshop te annuleren, zonder opgaaf van reden. In dit geval ontvangt de deelnemer het volledige inschrijfgeld terug.

9.5 Op de website van Yoga Vibes B.V. staat altijd het actueel geldende workshop rooster. Yoga Vibes B.V. behoudt zich het recht dit rooster op elk moment te wijzigingen. Wijzigingen zullen vooraf aangekondigd worden op de website en via een pushbericht vanuit PaynPlan.

 1. ZIEKTE, ZWANGERSCHAP of OVERMACHT

10.1 In geval van een aantoonbare blessure, langdurige ziekte of onvoorziene omstandigheden kan eventueel en uitsluitend in overleg met Yoga Vibes B.V. worden besloten het lidmaatschap voor bepaalde tijd op te schorten of vroegtijdig te beëindigen. In dit geval dient deelnemer per e-mail contact op te nemen via leden@yoga-vibes.nl. Opschorten duurt -wanneer toegekend- zo lang als nodig is voor het herstel van de deelnemer, met een maximum van twaalf (12) maanden.

10.2 Het is in geen geval mogelijk om met terugwerkende kracht op te schorten of geld retour te krijgen voor een periode waarin geen lessen gevolgd zijn is.

10.3 Yoga Vibes B.V. raadt het beoefenen van yoga in de eerste drie (3) maanden van de zwangerschap af. Indien de deelnemer toch yogalessen wenst te volgen dan gebeurt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

10.4 Indien de deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met het volgen van yogalessen geldt er een opzegtermijn van een (1) maand.

10.5 Een verzoek om vroegtijdige beëindiging dient tijdig en per e-mail te worden ingediend bij Yoga Vibes B.V.. Yoga Vibes B.V. behoudt zich daarbij het recht te verzoeken om een doktersverklaring. Het verzoek kan ingediend worden per e-mail aan: leden@yoga-vibes.nl

 1. BETALING en PRIJSWIJZIGING

11.1 Wanneer de betaling succesvol is afgerond kan de deelnemer aan de yogalessen volgens zijn of haar abonnement of rittenkaart deelnemen. De eerste (1e) betaling wordt gedaan via Ideal op de website, de volgende betalingen geschieden door automatische incasso.

11.2 Bij uitblijven van betaling behoudt Yoga Vibes B.V. zich het recht de deelnemer toegang tot de les te weigeren.

11.3 Actueel geldende prijzen voor abonnementen en rittenkaarten staan op de website vermeld. Yoga Vibes B.V. behoudt zich daarnaast het recht prijzen te wijzigen. Wanneer dit het geval is worden deze wijzigingen vooraf aangekondigd middels een vermelding op de website en een pushbericht via de Yoga Vibes app.

 1. RESERVEREN/AANMELDEN voor YOGALESSEN

12.1 Deelnemer dient zich via de Yoga Vibes app aan te melden om aan een yogales deel te kunnen nemen. Reserveren kan vanaf een (1) week van te voren. Tot een (1) uur voor aanvang van de les kan deze kosteloos worden geannuleerd via de app. Annuleringen die later dan een (1) uur van te voren worden doorgegeven worden niet geaccepteerd. De les zal dan in rekening worden gebracht, hetgeen een mindering van een (1) les betekent op het weekabonnement of de rittenkaart.

12.2 Annuleren van een les kan alleen via de Yoga Vibes app, dus niet via telefoon of e-mail.

 1. LESROOSTER

Op de website staat het actueel geldende lesrooster. Yoga Vibes B.V. behoudt zich het recht het lesrooster op elk moment te wijzigingen. Wanneer dit het geval is zal dit vooraf worden aangekondigd op de website, via een pushbericht uit de Yoga Vibes app en /of in de nieuwsbrief.

 1. FEESTDAGEN, VAKANTIE, ANNULERING

14.1 Yoga Vibes B.V. behoudt zich de vrijheid op (feest)dagen gesloten te zijn. In dit geval zal dit tijdig en vooraf aangekondigd worden op de website, via een pushbericht in de Yoga Vibes app.

14.2 Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd op de website, via een pushbericht in de Yoga Vibes app.

14.3 Feestdagen en vakanties zijn reeds doorberekend in de abonnementsprijzen.

14.4 Yoga Vibes B.V. behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren of de betreffende les door een andere docent te laten geven. In geen enkel geval vindt naar aanleiding hiervan restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

14.5 Tijdens een langere sluiting (een week of meer) vanwege ziekte, of onvoorziene omstandigheden, wordt de geldigheidsduur van de kaart verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven.

 1. HUISREGELS

15.1 Yoga Vibes B.V. vraagt alle deelnemers onderstaande huisregels te respecteren en in acht te nemen.

 • Yoga Vibes B.V. beschikt over twee (2) eigen gemarkeerde parkeerplaatsen op het parkeerterrein tegenover het pand. In de Zeilenmakersstraat is parkeren vrij toegestaan. Parkeer je auto op dusdanige wijze dat andere bezoekers en bewoners er geen last hebben of schade ondervinden. Het terrein van en naast ‘Dirk Witte’ dient ten alle tijde vrij te blijven, hier mag niet geparkeerd worden.
 • Voor het pand van Yoga Vibes B.V. en op het parkeerterrein in het fietsenrek is plaats voor fietsen. Houdt hierbij rekening met andere bezoekers, auto’s en omwonenden en parkeer op een wijze dat zij hier geen last van hebben. Het terrein van en naast ‘Dirk Witte’ dient ten alle tijde vrij te blijven, hier mogen geen fietsen geplaatst worden.
 • Houdt rekening met omwonenden en medebezoekers van Yoga Vibes B.V., veroorzaak op geen enkele wijze overlast bij aankomst en vertrek.
 • Draag gemakkelijke zittende kleding. Voorkom onhygiënische lichaamsgeuren en overmatig parfumgebruik. Gebruik geen bodylotions of creme’s.
 • Schoenen zijn in de yogazalen niet toegestaan. Deze kunnen worden achtergelaten in de kleedkamers of de kasten bij de yogazalen.
 • Eten is in de yogazalen niet toegestaan.
 • Drinken is in de yogazalen alleen toegestaan in de vorm van water in een goed afsluitbare drinkfles.
 • De deelnemers mogen gebruik maken van een eigen yogamat of van een mat die door Yoga Vibes B.V. ter beschikking wordt gesteld. Indien gebruikt wordt gemaakt van een mat van Yoga Vibes B.V., dient de betreffende deelnemer de mat na gebruik altijd schoon te maken en op te ruimen.
 • Respecteer andere deelnemers en wees bij aankomst en vertrek stil en rustig zodat iedereen van zijn les kan genieten.
 • Telefoons dienen bij aanvang van de les op stil te worden gezet of het liefst helemaal uit. Dit om zo goed mogelijk van de les te genieten en om andere deelnemers niet te storen.
 • Bij aanvang van de les wordt de deur van de yogaruimte gesloten. Gelieve tijdig aanwezig te zijn zodat de les zo min mogelijk wordt onderbroken.
 • Yoga Vibes B.V. neemt de (lichamelijke) integriteit van de deelnemer serieus. Geen enkele vorm van seksueel of seksueel getint gedrag wordt door Yoga Vibes B.V. getolereerd.

15.2 Wanneer een deelnemer de huisregels, zoals genoemd in 12.1 niet naleeft heeft Yoga Vibes B.V. het recht deze deelnemer toegang te weigeren en diens lidmaatschap per direct te beëindigen. Er zal dan in geen enkel geval sprake zijn van restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgeld.

 1. EIGEN RISICO en AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van de yogastudio van Yoga Vibes B.V. dienen te worden vergoed.

16.2 Yoga Vibes B.V. is in geen enkel geval verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

16.3 Yoga Vibes B.V. faciliteert lessen van hoge kwaliteit. Ondanks dat, bestaat er altijd kans op het oplopen van blessures. Door deelname aan een yogales of workshop aanvaardt de deelnemer dit risico. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico.

16.4 Onderstaande richtlijnen worden door Yoga Vibes B.V. aangeboden om het risico op blessures te verminderen:

 • Deelname is alleen mogelijk indien gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel, of bij (mogelijke) zwangerschap contact op met jouw huisarts voordat je met lessen begint.
 • Voor je eigen veiligheid is het van groot belang een zwangerschap, blessure, of ander lichamelijk dan wel geestelijk ongemak, te melden aan de yogadocent vóór aanvang van de les.
 • Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op. Als je ze niet begrijpt dan ben je er zelf verantwoordelijk voor de docent hierover te informeren zodat je de houdingen toch veilig kunt uitvoeren.
 • Blijf bij het uitvoeren van de houdingen altijd luisteren naar de signalen van je lichaam. Houdt rekening met eventuele lichamelijke beperkingen en accepteer ten alle tijden je grenzen.
 1. KLACHTENPROCEDURE

17.1 Klachten over de diensten of producten van Yoga Vibes B.V. kunnen per e-mail gezonden worden naar: administratie@yoga-vibes.nl ter attentie van Dhr. S. G. Tan

17.2 Ontvangst van de klacht wordt door Yoga Vibes B.V. binnen twee (2) werkdagen schriftelijk bevestigd. Binnen tien (10) werkdagen ontvangt de verzender inhoudelijk schriftelijk antwoord.

17.3 Van het moment van ontvangstbevestiging dient de deelnemer Yoga Vibes B.V. in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven de klacht in onderling overleg op te lossen. Wanneer deze termijn is verstreken wordt de klacht gezien als een geschil.

 1. TOEPASSELIJKHEID en GESCHILLEN

18.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yoga Vibes B.V. betreffende deelname aan lessen, workshops, trainingen of andere vormen van diensten, opleiding, begeleiding, coaching, behandeling of advisering in de ruimste zin van het woord. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

18.2 Yoga Vibes B.V. hanteert de Nederlandse taalvoering.

18.3 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, geldend voor de bij 18.1 genoemde overeenkomsten zullen in eerste instantie, indien mogelijk, in onderling overleg worden opgelost. Wanneer een bevredigende oplossing voor beide partijen niet mogelijk blijkt, kan een juridische weg worden ingeslagen.

 1. PRIVACY VERKLARING

Door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden gaat de deelnemer tevens akkoord met de Privacy Verklaring van Yoga Vibes B.V.. Ga naar https://www.yoga-vibes.nl/privacy-verklaring/ voor meer informatie over onze Privacy Verklaring.